Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθήνας:Ο πολιτισμός θα βρει τη δύναμη να νικήσει…

Τρί, Οκτ 4, 2022
Thumb_1101_pofpa

Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε τελικά μέσα στο κατακαλό­καιρο το νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια που εμβαθύνει την επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΙ και την υποβάθμιση των πτυχίων των φοιτητών. Στο μεγάλο συλλα­λητήριο των φοιτητικών συλλόγων στην Αθήνα την ημέρα ψήφισης του νόμου συμμετείχαν και οι φοιτητές του Πολιτιστικού Ομίλου των Φοι­τητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΟΦΠΑ) αντιδρώντας στην κατάρ­γηση των Πανεπιστημιακών Λεσχών. Με αυτή την αφορμή ο «Οδηγητής» συζήτησε με τα μέλη του ΠΟΦΠΑ, τους Ανδρέα Γιαννάρα και Ρένια Φασουλάκη, φοιτητές Νομικής και τον Μάρκο Μπούσιο, φοιτητή Φιλοσοφικής.

«Οδηγητής»: Τι είναι ο ΠΟΦΠΑ;

Ο Πολιτιστικός Όμιλος των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ο κεντρικός πολιτιστικός φορέας των φοιτη­τών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη­νών, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις καλλιτεχνικούς Τομείς, (Κινηματογραφικός, Φωτογραφικός, Θεατρικός, και Χορευτικός) και στεγάζεται στην Πανεπιστημιακή Λέ­σχη (Ιπποκράτους 15 και Ακαδημίας). Ήδη από τη δεκαε­τία του ΄70, λειτουργούσε στην Πανεπιστημιακή Λέσχη το Θεατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών (Θ.Τ.Π.Α.), στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν δράσεις σχετικές τόσο με το θέατρο όσο και με τον κινηματογράφο και τον χορό. Ο ΠΟΦΠΑ όπως υπάρχει σήμερα, ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 με τρεις Τομείς: τον Θεατρικό, τον Κι­νηματογραφικό και τον Χορευτικό, με τον τέταρτο, τον Φωτογραφικό να προστίθεται το 1987.

Η λειτουργία του στηρίζεται στην αφιλοκερδή και εθελοντική προσφορά των μελών του, παλαιών και νέων, ενώ η οργάνωση και συνέχισή του στον χρόνο, εξασφαλίζονται από τις προσπάθειες, τον προσωπικό χρόνο και το μεράκι των φοιτητών. Με αυτό τον τρόπο, ο ΠΟΦΠΑ έχει καταφέρει να αποτελεί σήμερα κοιτίδα πολιτισμού για την φοιτητική κοινότητα αλλά και για τον γενικό πληθυσμό της πόλης της Αθήνας. Η συμμε­τοχή και η πρόσβαση στις δράσεις του ομίλου είναι ανοικτές και δωρεάν στο πλαίσιο του δημόσιου πα­νεπιστημίου. Η λειτουργία και ο εξωστρεφής χαρακτή­ρας του ΠΟΦΠΑ με τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι που δημιουργεί «νέους ορίζοντες» στο πανεπιστήμιο και το συνδέει ουσιαστικά με την κοινωνία.

«Ο»: Τι αλλάζει με το νέο νόμο πλαίσιο;

Το άρθρο 296 του νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λει­τουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Ιούλιο (21/7/22), ορίζει την κατάργηση της αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας της Λέσχης και την υπεισέλευση των ενοχικών και εμπράγματων δικαιωμάτων της στο νο­μικό πρόσωπο του ΕΚΠΑ. Η συγκεκριμένη αλλαγή καταρ­γεί την αυτοτέλεια της Λέσχης και πλήττει την ανεξάρτητη διαχείριση των οικονομικών της αποθεμάτων, του προϋπο­λογισμού της καθώς και των κτιριακών της υποδομών. Η λέσχη του ΕΚΠΑ στεγάζει και χρηματοδοτεί τον ΠΟΦΠΑ για σχεδόν 100 χρόνια στα κτίρια της Ιπποκράτους 15, στο ισό­γειο του οποίου βρίσκεται και το ιστορικό κινηματοθέατρο «Ίρις» και το κτίριο «Κωστής Παλαμάς» στη γωνία των οδών Ακαδημίας και Μασσαλίας. Ως εκ τούτου, πέρα από τις υπη­ρεσίες φοιτητικής μέριμνας, επηρεάζεται άμεσα το μέλλον του ΠΟΦΠΑ, αφού το σύνολο των δράσεών του στεγάζεται εντός των χώρων της Λέσχης και στηρίζεται από αυτήν.

Αυτό που εντείνει τον φόβο μας, είναι ότι στο πα­ρελθόν, έχουμε ξαναζήσει προσπάθειες απόσπασης των χώρων που χρησιμοποιεί ο ΠΟΦΠΑ, με διάφο­ρες δικαιολογίες, αγνοώντας την καθημερινή αξιο­ποίησή τους από φοιτητές του ιδρύματος. Το εν λόγω νομοσχέδιο, στο πλαίσιο της αυτοχρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, ανοίγει δρόμο για την ένταση της επι­χειρηματικής δράσης εντός τους. Μέχρι σήμερα εμπό­διο στην εκχώρηση τους έμπαινε η Λέσχη και εμείς οι φοιτητές που απαρτίζουμε τον ΠΟΦΠΑ.

Στεκόμαστε απέναντι στην αξιοποίηση των χώρων του Πανεπιστημίου και ειδικότερα της Λέσχης για δραστη­ριότητες άσχετες με τη φοιτητική μέριμνα, ιδίως ενώ οι ήδη υπάρχοντες χώροι δεν αρκούν.

Οι φοιτητές-μέλη του ΠΟΦΠΑ καλούμαστε να επα­νεκκινήσουμε τη λειτουργία μας και τις δραστηριότη­τές μας σε ένα κλίμα ανασφάλειας. Το νέο καθεστώς, με την κατάργηση της Πανεπιστημιακής Λέσχης, θέτει σε κίνδυνο τους χώρους μας καθώς και συνολικά τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου, ειδικά σε σχέση με το πανεπιστήμιο και την χρηματοδότησή του από αυτό.

«Ο»: Τι δράσεις έχετε κάνει μέχρι τώρα;

Οι μέχρι τώρα οι δράσεις μας αποσκοπούσαν στην εναντί­ωση μας ως προς την ψήφιση του νόμου – πλαίσιο και του άρθρου 296 και στην γνωστοποίηση του αβέβαιου μέλλον τος του ΠΟΦΠΑ. Μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιή­σαμε πριν την ψήφιση ήταν: κινητοποίηση-συζήτηση με τον Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Κ.Π.Α. για το μέλλον της Πανεπιστημιακής Λέσχης και ειδικότερα του Π.Ο.Φ.Π.Α., αίτηση προς αυτόν για διαβίβαση της έγγραφης διαμαρτυ­ρίας μας και των αιτημάτων μας στον Πρύτανη και τη Σύ­γκλητο του Πανεπιστημίου, συμμετοχή μαζί με την υπόλοιπη φοιτητική κοινότητα στην Πορεία Διαμαρτυρίας κατά του νόμου Πλαισίου στις 14/7/2022 καθώς και επικοινωνία του νέου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σε διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επιπλέον, έχουμε στραφεί και προς καλλιτεχνικούς φορείς ζητώντας την στήριξή τους (ενδεικτι­κά αναφέρουμε Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κ.ά.).

«Ο»: Πως σκέφτεστε να συνεχίσετε;

Οι διαδικασίες ανοίγματος του ΠΟΦΠΑ για το ακαδ. έτος 2022-23 έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουν οι τομείς κανονικά τις δράσεις τους και καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει με την παρουσία του. Παράλληλα με την έναρξη των σεμιναρίων, των μαθημάτων, των προβών και των προβολών μας, έχουμε ως στόχο τη διοργάνωσή ενός φεστιβάλ ώστε να πα­ρουσιάσουμε τις δράσεις μας. Με αυτό τον τρόπο δη­λώνουμε ότι ακόμη και τώρα που ο νόμος ψηφίστηκε δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση της λειτουργίας μας.